ข่าวกิจกรรม

เบอร์โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

นายหนู   สีสาสีมา

นายก อบต.

081-0734380

 

 

061-9651899

นายวิเชียร  จันทร์ส่อง

รองนายก อบต.

098-4452615

นายสุธรรมวิจิตร  แก้วทอง

รองนายก อบต.

098-9174197

ว่าที่ ร.ต.อนุสรณ์  ศุภลักษณ์

ปลัด อบต.

097-3309170

นางภูมิใจ  ทองทับ

รองปลัด อบต.

098-6019561

นายรังสิต  อุ่นเสมอ

ผู้อำนวยการกองช่าง

089-5759690

นางปรียานาถ  สายทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

080-4648220

นางบัวหลวง  บุญเนตร

หัวหน้าสำนักปลัด

085-0283179

นางสาวศิริพร พลอยประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

081-0680965

นายสง่า   ดุจดา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

081-2665580

ป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกัน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563
นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ณ วัดแก่งเจริญสุข ตำบลดอนจิก โดยมี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภาตำบล,คณะนักเรียนคุณครูโรงเรียนบ้านนาเจริญ,พนักงานลูกจ้างและประชาชนร่วมโครงการประมาณ 200 คน
โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนดอนจิก และผู้ร่วมโครงการได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม
2.เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกและผู้ร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
3.เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปลูกฝังวินัยในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีประชุมร่วมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภาตำบล,และประชาชน เข้าร่วมกำหนดจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

 

หยุดพาหะ​ ของโรคลัมปิ​ สกิน​ ลดการแพร่เชื้อในฟาร์ม​ ฉีดยาบำรุง ,ยาถ่ายพยาธิ,พ่นคอก,พ่นโค
ด้วยความห่วงใย จาก อบต.ดอนจิก
นที่ 6 มิถุนายน 2564
นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีเปิดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีผู้ร่วมโครงการ 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ๒. เพื่อกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกาจัดลูกน้ายุงลาย ๓. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและเหมาะสม ๔. ทาให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทาลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
กิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติดศพด.ในสังกัดอบต.ดอนจิก
Cr.กองการศึกษา
วันที่ 30 มิถุนายน.2564
นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาและชุมชนมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 45 คน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อทำการฝึกอบรมและซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) เพื่อสร้างความตระหนัก ความรับรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ สถานศึกษา ชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนจิก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ