โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563
นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ณ วัดแก่งเจริญสุข ตำบลดอนจิก โดยมี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภาตำบล,คณะนักเรียนคุณครูโรงเรียนบ้านนาเจริญ,พนักงานลูกจ้างและประชาชนร่วมโครงการประมาณ 200 คน
โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนดอนจิก และผู้ร่วมโครงการได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม
2.เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกและผู้ร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
3.เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปลูกฝังวินัยในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนจิก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ